ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

225

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

125

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 /0%
1.3. นร.21 - 40 20 /9%
1.4. นร.21 - 60 38 /17%
1.5. นร.61 - 80 28 /12%
1.6. นร.81 - 100 26 /12%
1.7. นร.101 - 120 13 /6%
รร.เปิด อ.3 ขวบ

65

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

225

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

225

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

83

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

9

ตาราง

0

ห้องเรียน
ตาราง

0

นักเรียน
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 543

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ142 /63%
ปฐมวัย - ม.ต้น74 /33%
ปฐมวัย - ม.ปลาย9 /4%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 125 /56%
ขนาดกลาง 96 /43%
ขนาดใหญ่ 4 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 125 /56%
ขนาดที่ 2 53 /24%
ขนาดที่ 3 27 /12%
ขนาดที่ 4 14 /6%
ขนาดที่ 5 6 /3%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
225 โรงเรียน

6 อำเภอ
ชุมพวง

46 โรงเรียน

ตาราง
พิมาย

58 โรงเรียน

ตาราง
ประทาย

62 โรงเรียน

ตาราง
โนนแดง

20 โรงเรียน

ตาราง
เมืองยาง

17 โรงเรียน

ตาราง
ลำทะเมนชัย

22 โรงเรียน

ตาราง

12 เครือข่าย
ศูนย์ที่ 1 โนนแดง

20 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์ที่ 10 ชุมพวง

17 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์ที่ 11 ชุมพวง

14 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์ที่ 12 ชุมพวง

15 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์ที่ 2 ประทาย

18 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์ที่ 3 ประทาย

24 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์ที่ 4 ประทาย

20 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์ที่ 5 เมืองยาง

17 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์ที่ 6 ลำทะเมนชัย

22 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์ที่ 7 พิมาย

23 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์ที่ 8 พิมาย

20 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์ที่ 9 พิมาย

15 โรงเรียน

ตาราง
227 หมู่ที่ 21 ถนนพิมาย-ชุมพวง ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Version.2022.1.KAOPUNHOT